„Po wykładzie” to cykl popularnonaukowych wywiadów z wykładowcami z Uniwersytetu Łódzkiego oraz rozmów z doktorantami, kołami naukowymi i studentami.
Pytamy o badania naukowe, aktualne wydarzenia na świecie oraz zjawiska socjologiczne i kulturowe.
Pokazujemy, że uniwersyteckie pasje potrafią zafascynować!

EkoMiasto.
Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast

agnieszka-rzenca

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Reporter: Kinga Snopkowska
Zdjęcie: Maciej Andrzejewski

Idea miasta zrównoważonego – jak należy ją rozumieć?
Central Park, Nowy York

Central Park, Nowy York
Zdjęcie udostępnione na licencji CC A-SA 2.0; autor: Ed Yourdon

Koncepcja zrównoważonego rozwoju została zdefiniowana w latach 80. XX wieku. W myśl tej koncepcji rozwój, jako proces pozytywnych zmian, należy traktować kompleksowo i uwzględniać w nim 3 kapitały: przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny. Główną przesłanką zrównoważonego rozwoju jest to, aby pomnażanie jednego z tych kapitałów nie odbywało się kosztem pozostałych. Rozwój zrównoważony polega więc na optymalizacji celów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, i nie faworyzowaniu żadnego z nich.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do planowania rozwoju miast zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Jest to nowe podejście, które mobilizuje i wymusza rzeczywiste uwzględnienie uwarunkowań i predyspozycji środowiskowych (przyrodniczych) w procesach rozwoju. Miasta zrównoważone charakteryzują się zatem wysoką jakością życia i środowiska, transportem przyjaznym środowisku, sprawną i efektywną infrastrukturą oraz skuteczną polityką władz lokalnych.

Jakie są główne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miast?

Pojęcie rozwoju zrównoważonego jest wielowymiarowe, a w kontekście problemów i wyzwań dla miast bardzo pojemne. Biorąc pod uwagę, że świat staje się coraz bardziej miejski, kluczowe w XXI wieku jest osiągniecie kompromisu pomiędzy wysokim rozwojem gospodarczym, wysoką jakością życia, a dbałością o środowisko. Głównym wyzwaniem dla polityki miejskiej jest oszczędne
i efektywne gospodarowanie zasobami miasta tj. wodą, przestrzenią, energią, terenami zielonymi.  Ważne jest zatem zintegrowane podejście do planowania rozwoju oraz nawiązywanie współpracy, w zakresie realizacji wspólnych celów zrównoważonego rozwoju, pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w mieście. Nowym, trudnym obszarem działań jest budowanie zdolności miasta do adaptacji do zmian klimatu.

Jakie działania można podejmować by ograniczyć problemy środowiskowe?
Projekt Agora Garden w Taipei autorstwa Vincenta Callebauta

Projekt Agora Garden w Taipei autorstwa Vincenta Callebauta
Zdjęcie udostępnione na licencji CC BY 2.0; autor: Forgemind ArchiMedia

Najważniejsze jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań, szczególnie w zakresie  zasobooszczędnego gospodarowania, czyli podejmowanie takich działań, które mają na celu oszczędność wody, energii elektrycznej, ciepła. Istotne jest ograniczanie produkcji odpadów, segregacja i powtórne wykorzystanie; odpady można traktować jako surowiec. Z tej perspektywy kluczowa jest polityka władz lokalnych, mobilizująca i zachęcająca do proekologicznych zachowań wszystkich użytkowników miasta począwszy od mieszkańców, a skończywszy na dużych przedsiębiorstwach. Ważna jest polityka władz lokalnych w zakresie modernizacji i poprawy sprawności infrastruktury technicznej oraz obiektów użyteczności publicznej. Dla poprawy jakości powietrza w mieście kluczowy  jest rozwój transportu zrównoważonego.

Czy Łódź także posiada własną strategię?

Tak, jest to „Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+”, w której wyraźnie odwołano się do idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych celów jest m.in. uporządkowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, porządkowanie przestrzeni aktywnej biologicznie, zapewnienie terenów do rekreacji
i zdrowego trybu życia. Wiele miejsca poświęca się również gospodarce niskoemisyjnej. Większość miast, nie tylko w Polsce ma problem z nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. W roku 2013 w ok.  150 miastach w Polsce koncentrowało się ponad 60% zanieczyszczeń pyłowych i 62% zanieczyszczeń gazowych. Łódź, podobnie jak Kraków, choć w mniejszej skali boryka się z problemem niskiej jakości powietrza. Jest to wyraźny sygnał, że w miastach potrzeba zsynchronizowanych działań w zakresie chociażby transportu zrównoważonego. Dla Łodzi ważnym dokumentem w walce o jakość powietrza jest uchwalony w listopadzie 2015 r. program gospodarki niskoemisyjnej, który przewiduje kompleksowe działania w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój transportu przyjaznego środowisku, czy głęboka rewitalizację.

Czego dowiemy się na konferencji „EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast”?
Panorama Berlina

Panorama Berlina
Zdjęcie udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0; autor: Thomas Wolf/span>

Konferencja stanowi podsumowanie projektu „EkoMiasto – zrównoważony, inteligentny
i partycypacyjny rozwój miast”, który jest realizowany przez Katedrę Gospodarki Regionalnej
i Środowiska od stycznia 2015 r. Na konferencji spotkają się akademicy jak i praktycy, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz innych instytucji zaangażowanych w życie miasta po to, by dyskutować, jak sprawnie i skutecznie zarządzać współczesnymi miastami.

Konferencja jest organizowana przy współpracy z Zespołem Problemowym ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Kadr Gospodarki Przestrzennej Komitetu PAN oraz Unii Uczelni Na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, dlatego główną ideą spotkania jest dyskusja na temat profesjonalizacji kadr zarządzających miastem z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę, że świat staje się coraz bardziej miejski, kluczowe w XXI wieku jest osiągniecie kompromisu pomiędzy wysokim rozwojem gospodarczym, wysoką jakością życia, a dbałością o środowisko.

Tematem przewodnim będzie kształtowanie kompetencji menedżerów miejskich oraz budowanie postaw obywatelskich i społecznej odpowiedzialności w działaniu na rzecz rozwoju miast. Ważnym obszarem dyskusji będzie współpraca uczelni wyższych z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie dydaktycznym. Będziemy mówić o tym, jak kształcić młodych ludzi, by wiedzieli jak w przyszłości zarządzać miastem.

Ważnym wydarzeniem poprzedzającym konferencję, będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci twórcy Łódzkiej Ekonomicznej Szkoły Studiów Miejskich i Regionalnych –  Profesorowi Jerzemu Regulskiemu.

Studia Ekonomia miasta zrównoważonego to nowy kierunek na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. – Czego można się na nim nauczyć?
Oś Młodości w Chrzanowie

Oś Młodości w Chrzanowie
Zdjęcie udostępnione na licencji CC A 2.0; autor: Paweł Pawłowski

Głównym rezultatem projektu „EkoMiasto”, kierowanego przez prof. UŁ, dr hab. Aleksandrę Nowakowską jest innowacyjny kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym Ekonomia miasta zrównoważonego. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do planowania rozwoju miast zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego wypełnienia lukę edukacyjną w kształceniu specjalistów dla interdyscyplinarnego zarządzania współczesnymi miastami, ponieważ łączy zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania i ochrony przestrzeni oraz ekologii miasta. Absolwent będzie dysponował zatem specjalistyczną wiedzą, praktycznymi umiejętnościami oraz nowoczesnymi kompetencjami społecznymi zintegrowanymi wokół idei zrównoważonego rozwoju miasta.

Kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego to zupełnie nowa filozofia organizacji studiów na polskich uczelniach, która odpowiada wyzwaniom i potrzebom nowoczesnego kształcenia, ponieważ program kształcenia był współtworzony i będzie realizowany przez praktyków, ekspertów reprezentujących instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli łódzkiego biznesu; potencjalnych pracodawców dla przyszłych absolwentów.

Główną przesłanką zrównoważonego rozwoju jest to, aby pomnażanie jednego z tych kapitałów nie odbywało się kosztem pozostałych.

Ważnym atutem kierunku jest innowacyjny program kształcenia, który będzie realizowany przy wykorzystaniu interaktywnych metod i form kształcenia, nowoczesnych narzędzi i technik (m.in. metoda blended learningu) oraz komplementarnych materiałów dydaktycznych tj. bezpłatne, dostępne w internecie podręczniki EkoMiasto#Środowisko, EkoMiasto#Gospodarka, EkoMiasto#Zarządzanie,  EkoMiasto#Społeczeństwo oraz materiały do studiowania przygotowane na platformę e-learningową. W toku kształcenia studenci będą wykorzystywać nowoczesne oprogramowanie umożliwiające identyfikację przemian zachodzących w świecie rzeczywistym oraz prowadzenie analiz i symulacji związanych ze środowiskiem i jego zmianami.

Istotnym elementem wspierającym proces kształcenia oraz ułatwiającym „wejście na rynek pracy” będą trzymiesięczne praktyki zawodowe.

Wartym podkreślenia jest fakt ścisłej integracji procesu dydaktycznego z praktyką oraz wykorzystania wzorców zagranicznych z Norwegii, do zaprojektowania autorskiego programu kształcenia. Kompleksowa oferta dydaktyczna kierunku została przygotowana w ramach projektu „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

 

Więcej nt. kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego na stronie: 
www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny/ekomiasto/

grafika

Osoby zainteresowane tematem zrównoważonego rozwoju miast, zapraszamy na konferencję naukową pt.EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast”, która 15 kwietnia odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, budynek T, sala T401).

Więcej nt. programu pod adresem: www.goo.gl/hpVFfn

Następny Post

Poprzedni Post

© 2017 Po Wykładzie

Uniwersytet Łódzki

„Po wykładzie” to cykl popularnonaukowych wywiadów z wykładowcami z Uniwersytetu Łódzkiego oraz rozmów z doktorantami, kołami naukowymi i studentami.